نشان گروه ورزشکاران
ورزشکاران

فعال در حال حاضر

سلام  دوستان عزیزم،
با توجه به اینکه این سایت با ایده نوین و ابتکاری و خیرخواهانه برای جوانان و افراد فرهیخته که تنها به معیارهای ظاهری بسنده نمیکنند، توسط چند تن از جوانان دانشجو و یا تازه فارغ التحصیل، با ذوق ط […]


گروه عمومی / 4 عضو

نشان گروه هنرمندان
هنرمندان

فعال 1 سال, ماه 3 قبل

سلام  دوستان عزیزم،
با توجه به اینکه این سایت با ایده نوین و ابتکاری و خیرخواهانه برای جوانان و افراد فرهیخته که تنها به معیارهای ظاهری بسنده نمیکنند، توسط چند تن از جوانان دانشجو و یا تازه فارغ التحصیل، با ذوق ط […]


گروه عمومی / 6 عضو

نشان گروه عاشقان طبیعت و طبیعت گردی
عاشقان طبیعت و طبیعت گردی

فعال 1 سال, ماه 3 قبل

سلام  دوستان عزیزم،
با توجه به اینکه این سایت با ایده نوین و ابتکاری و خیرخواهانه برای جوانان و افراد فرهیخته که تنها به معیارهای ظاهری بسنده نمیکنند، توسط چند تن از جوانان دانشجو و یا تازه فارغ التحصیل، با ذوق ط […]


گروه عمومی / 4 عضو

نشان گروه اهالی موفقیت و مثبت اندیشی
اهالی موفقیت و مثبت اندیشی

فعال 1 سال, ماه 3 قبل

سلام  دوستان عزیزم،
با توجه به اینکه این سایت با ایده نوین و ابتکاری و خیرخواهانه برای جوانان و افراد فرهیخته که تنها به معیارهای ظاهری بسنده نمیکنند، توسط چند تن از جوانان دانشجو و یا تازه فارغ التحصیل، با ذوق ط […]


گروه عمومی / 5 عضو