نشان گروه ورزشکاران
ورزشکاران

فعال در حال حاضر

سلام  دوستان عزیزم،
با توجه به اینکه این سایت با ایده نوین و ابتکاری و خیرخواهانه برای جوانان و افراد فرهیخته که تنها به معیارهای ظاهری بسنده نمیکنند، توسط چند تن از جوانان دانشجو و یا تازه فارغ التحصیل، با ذوق ط […]


گروه عمومی / 4 عضو

نشان گروه مدیران و کارآفرینان
مدیران و کارآفرینان

فعال در حال حاضر

سلام  دوستان عزیزم،

با توجه به اینکه این سایت با ایده نوین و ابتکاری و خیرخواهانه برای جوانان و افراد فرهیخته که تنها به معیارهای ظاهری بسنده نمیکنند، توسط چند تن از جوانان دانشجو و یا تازه فارغ التحصیل، […]


گروه عمومی / 3 عضو

نشان گروه دوستداران سیر و سفر
دوستداران سیر و سفر

فعال در حال حاضر

سلام  دوستان عزیزم،
با توجه به اینکه این سایت با ایده نوین و ابتکاری و خیرخواهانه برای جوانان و افراد فرهیخته که تنها به معیارهای ظاهری بسنده نمیکنند، توسط چند تن از جوانان دانشجو و یا تازه فارغ التحصیل، با ذوق ط […]


گروه عمومی / 3 عضو